k

If you’d like to try an alternative to classic porcelain, then Tonda is the perfect complement to your home.

Newsletter


  Follow us

  Search

  REGULAMIN

  + - § 1 Definicje

  Sprzedawca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmySubstantive, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP6572843547

   

  Klient również konsument, każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

   

  Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

   

  Sklep sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.substantive.pl

   

  Umowa Sprzedaży zawarta na odległość umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z prawem polskim oraz niniejszym regulaminem. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też stosowanie do cech Produktu.

   

  Regulamin niniejszy regulamin Sklepu.

   

  Zamówienie oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

   

  Konto konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

   

  Formularz rejestracji formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

   

  Formularz zamówienia interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

   

  Koszyk element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

   

  Produkt dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   

  Kodeks cywilny ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

   

  Kodeks dobrych praktyk zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

   

  RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  + - § 2 Kontakt ze Sklepem

  Adres Sprzedawcy

  Dąbrowa 87, 26-001 Masłów

   

  Adres e-mail Sprzedawcy

  substantive.contact@gmail.com

   

  Numer telefonu Sprzedawcy

  (+48) 501772703

   

  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

  Numer konta: 60 1750 0012 1975 7000 0008 2695

  IBAN: PL 60 1750 0012 1975 7000 0008 2695

  Kod SWIFT: PPABPLPKXXX

   

  Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od Pon do Pt w godzinach 9:00– 20:00 za pomocą adresu e-mail, wiadomości na Facebooku oraz numeru telefonu.

  + - § 3 Wymagania techniczne
  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, są niezbędne:
   1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   3. włączona obsługa plików cookies,
   4. zainstalowany program Flash Player.
  + - § 4 Informacje ogólne
  1. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu prawa cywilnego, Kodeksu dobrych praktyk oraz aktu prawa unijnego RODO.
  2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w regularnej ofercie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami zwolnionymi od podatku VAT na podstawie ustawy o VAT (art. 113 ust.1 lub 9).
  + - § 5 Zakładanie Konta w Sklepie
  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię nazwisko, adres korespondencyjny, numer kontaktowy oraz e-mail.
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (substantive.contact@gmail.com).
  + - § 6 Zasady składania Zamówienia
  1. W celu złożenia Zamówienia należy:
   1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
   2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
   3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
   4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
   5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
   6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności zapłacić za zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  + - § 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności
  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu
   1. przesyłka kurierska,
   2. odbiór osobisty dostępny pod adresem: Dąbrowa 87, 26-001 Masłów.
  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   1. płatność przelewem,
   2. płatność elektroniczna za pomocą karty płatniczej.
  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się w dalszej części regulaminu oraz na stronie Sklepu.
  + - § 8 Wykonanie umowy sprzedaży
   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, za pomocą wiadomości e-mail, potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   3. W przypadku zakupu produktu:
    1. ze stałej oferty za pomocą strony internetowej (www.substantive.pl):
     • możliwość dokonania płatności przelewem lub elektronicznie za pomocą karty płatniczej,
     •  termin dostawy: 30 dni* od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
    2. na indywidualne zamówienie (modyfikacja produktu ze stałej oferty lub produkt spoza oferty na podstawie koncepcji klienta) poprzez uprzednie ustalenie szczegółów oraz uzyskanie wyceny produktu za pomocą wiadomości e-mail lub osobiście
     • możliwość dokonania płatności przelewem lub gotówką podczas składania zamówienia na podstawie faktury pro forma,
     • termin dostawy: 30 dni* od zaksięgowania wpłaty gotówki lub przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
   4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu złożonego zamówienia.
   5.  W przypadku zamówienia kilku produktów o różnych terminach dostawy:
    1. terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,
    2.  ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
   6.  przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
   7. oczątek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
    1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne za pomocą karty płatniczej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
    2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
   9. Możliwość dostawy produktu na terenie Europy po wcześniejszym ustaleniu, drogą mailową, warunków dostawy oraz zapoznaniu się z procedurą reklamacyjną.

  *Termin dostawy Produktu jest wyłącznie szacowanym terminem oczekiwania na Produkt i zależy od aktualnej ilości zamówień. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy Produktu, co zostanie potwierdzone przez Sprzedawce wiadomością e-mail.

  + - § 9 Prawo odstąpienia od umowy
   1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, ani poniesienia kosztów, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego.
   2. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają możliwości odstąpienia od umowy.
   3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
   4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
   5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta wystarczy wysłanie owego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
   6. Oświadczenie należy zgłosić pisemnie drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adresy e-mail Sprzedawcy lub telefonicznie (dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §2).
   7. Zaleca się, aby przy odstąpieniu od umowy przez Konsumenta dołączyć powód niniejszej decyzji.
  + - § 10 Gwarancja
   1. Sprzedawca udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
   2. Sprzedawca zapewnia prawidłowe działanie produktu przy użytkowaniu zgodnym z jego przeznaczeniem i instrukcją użytkowania dołączoną to produktu oraz wyszczególnioną na stronie sklepu. Wady produktu wykryte w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 30 dni od daty dostarczenia go do Sprzedawcy.
  + - § 11 Reklamacja
   1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilny.
   2. Reklamację należy zgłosić pisemnie drogą elektroniczną lub telefonicznie na podany w niniejszym Regulaminie adresy e-mail oraz numer kontaktowy Sprzedawcy.
   3. Sprzedawca wymaga, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, zdjęcia, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
   4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
   5. Towary odsyłane na obszarze Polski w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na koszt Sprzedawcy na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu.
   6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pokrycia tylko połowy kosztów na odsyłane towary spoza granic Polski.
  + - § 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów:
   1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   2. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z poza sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  + - § 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi nato zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
   2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  + - § 14 Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim oraz angielskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  You don't have permission to register
  X